Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Jeleniu

SP. 441.26.10.2020                                                                                                              Jeleń, 26.10.2020r

 

                                     

Zarządzenie Nr 01/10/2020/SP

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Jeleniu
z dnia 23 października 2020 roku
 w sprawie organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej

w czasie stanu epidemii

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem   i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1830)

 

Zarządza się , co następuje

                                                                 § 1

1. W okresie od 26 października do odwołania kształcenie uczniów odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Zajęcia  nauczyciele realizują zgodnie z przydziałem zawartym w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok 2020/2021.

3. Pedagog szkolny wykonuje swoje obowiązki w miarę możliwości z użyciem metod, technik kształcenia na odległość.

4. Nauczyciel bibliotekarz pozostaje w gotowości do pracy, może też wykonywać czynności administracyjno – porządkowe w zakresie swoich obowiązków.

                                                                           § 2

1. Realizacja przewidzianych zajęć odbywa się zgodnie z planem lekcji, który obowiązuje od 1 września 2020 ze zmianami od dnia 26 października 2020r.

2. Realizując planowe lekcje należy zwrócić szczególną uwagę na :
a/ równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b/ zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c/ możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  w ciągu dnia,
d/ łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e/ ograniczenie wynikające ze specyfiki zajęć,

3. Uwzględniając powyższe kryteria dopuszcza się, w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły, zmiany  w tygodniowym planie zajęć polegające na przeniesieniu danych zajęć na inny dzień lub  w nadzwyczajnych przypadkach zmniejszenia tygodniowej ilości godzin danego przedmiotu.                                 
                                                                
                                                                             § 3

1. W trakcie zajęć należy realizować podstawę programową zgodnie z przyjętym programem nauczania i tzw. „rozkładem materiału”.

2. W przypadku niemożliwości realizacji podstawy programowej ze względów technicznych, nauczyciel może dokonać przesunięć i modyfikacji realizowanego programu nauczania.

                                                                            § 4

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość mogą być realizowane  z wykorzystaniem :

a/ materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
b/ materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji ,
c/ na platformie www.epodreczniki.pl
d/ innych materiałów wskazanych przez nauczycieli,
e/  komunikatorów, poczty elektronicznej, platform i sposobów komunikowania się z uczniami funkcjonujących już w szkole np. ZOOM i inne
f/ lub innych materiałów wskazanych przez nauczycieli ,

2. Nauczyciele prowadzą  zajęcia z szkoły, a w wyjątkowych sytuacjach z domu.

 

                                                                           § 5

1. Zajęcia powinny mieć formę lekcji „on-line”  Inne metody nauczania ujęte m.in. w § 4 mogą być jedynie uzupełnieniem tej formy zajęć.

2. Jednostka lekcyjna trwa od 30 do 40 minut.

3. Nauczyciel jest zobowiązany do monitorowania postępów uczniów oraz określenia sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.

4. Na lekcjach odnotowywana jest frekwencja.

5. Praca uczniów podlega ocenie.

6. Nauczyciel zobowiązany jest informować uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także    o uzyskanych przez ucznia ocenach.

7. Przeprowadzone zajęcia lekcyjne i oceny należy odnotowywać w dzienniku lekcyjnym.

                                               

                                                                            § 6

1. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do udzielania pomocy merytorycznej i technicznej uczniom i rodzicom w celu realizacji kształcenia na odległość.

2. Wychowawcy klas zobowiązani są do koordynowania i monitorowania realizacji nauczania w swoim oddziale, a także są odpowiedzialni za kontaktowanie się z uczniami i ich rodzicami.

3. Ogólną koordynację i nadzór nad realizacją nauczania sprawują : dyrektor szkoły.

4.Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i wychowawców uczących w klasie programowo najwyższej do zwrócenia szczególnej uwagi na klasyfikację i przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

                                                                           § 7

1. Powyższe regulacje obowiązują do odwołania.

2. Kalendarz roku szkolnego, w odniesieniu do terminów egzaminów, pozostaje bez zmian.

3. W przypadku zaistnienia nowych okoliczności dopuszcza się zamianę niniejszego Zarządzenia w trakcie obowiązywania.

                                                                            § 8

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  26 października 2020 r i obowiązuje do odwołania.

 

                                                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniu

                                                                                                                       Izabella Kraemer

Print Friendly, PDF & Email