Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego (alt),
 • występują informacje tekstowe udostępniane za pomocą grafiki

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Lebiecka, mail: spjelen@bornesulinowo.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 94 375 74 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami korytarzy, schodów i kondygnacji w budynku szkoły:
  • korytarze są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo,
  • niemożliwy jest dostęp i wstęp do wszystkich pomieszczeń przy wykorzystaniu klatki schodowej i korytarzy,
  • schody w budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
  • schody w budynku posiadają zamontowane poręcze,
  • budynek nie jest wyposażony w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych,
  • w budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dostępność i sposób korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem szkoły nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
 3. Opis innych dostosowań dla osób ze szczególnymi potrzebami (na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych) w budynku:
  • w budynku nie ma systemu informacji głosowej,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a,
  • w budynku nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących, istniejące piktogramy dotyczą oznaczenia dróg ewakuacyjnych,
  • wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego, z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
 4. Opis możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami:
  • osoby mogące poruszać się samodzielnie i bez zaburzonej orientacji korzystają z wyznaczonych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych,
  • osoby mogące poruszać się samodzielnie, ale z zaburzoną orientacją korzystają z wyznaczonych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych wskazanych przez ratowników lub pracowników szkoły.

Zapewnienie dostępności alternatywnej polega na:

  • Umożliwieniu kompleksowego załatwiania sprawy osobie rodzicowi/opiekunowi prawnemu ze szczególnymi potrzebami w pomieszczeniu dostępnym bez konieczności pokonywania barier architektonicznych przez wydelegowanie pracownika na czas załatwiania sprawy (można wskazać bezpośrednio jakiegoś nauczyciela, dyrektora lub pedagoga).
  • Zapewnieniu asysty pracownika szkoły podczas załatwiania spraw przez osobę ze szczególnymi potrzebami, w tym udzielanie informacji o rozkładzie pomieszczeń i rodzajach załatwianych spraw oraz pomoc przy przemieszczaniu się.
  • Umożliwieniu asysty osobie ze szczególnymi potrzebami osoby przybranej (pełnomocnika, opiekuna, członka rodziny lub innej osoby trzeciej wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami).
  • Szkoła prowadzi stronę internetową z zawartymi informacjami dotyczącymi rekrutacji, aktualności z życia szkoły, podstawowych dokumentów, kontaktu, itp.
  • Szkoła zapewnia w szczególności w okresie pandemii korona wirusa COVID 19 tablety umożliwiające kontakt nauczyciela z uczniem.
  • Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia dzięki któremu poprawiono znacznie komunikację pomiędzy rodzicem / opiekunem prawnym, a pracownikami szkoły.
  • Szkoła w miarę możliwości zapewni, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację w formie określonej w tym wniosku lub zamienne rozwiązania.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: za pomocą następujących środków komunikowania się:

 • pocztą elektroniczną – spjelen@bornesulinowo.pl – na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania, itp.,
 • faksem – 94 375 74 23
 • elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
 • drogą pocztową.

 

Print Friendly, PDF & Email